آیین نامه‌ها و فرم‌ها- برنامه عملیاتی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
شیوه نامه تدوین و پایش برنامه عملیاتی ۱۴۰۱شیوه نامه تدوین و پایش
شیوه نامه تدوین و پایش برنامه عملیاتی ۱۴۰۰شیوه نامه تدوین و پایش
شیوه نامه تدوین و پایش برنامه عملیاتی ۱۳۹۹شیوه نامه تدوین و پایش
شیوه نامه تدوین و پایش برنامه عملیاتی ۱۳۹۸شیوه نامه تدوین و پایش
شیوه نامه تدوین و پایش برنامه عملیاتی ۱۳۹۷شیوه نامه تدوین و پایش
شیوه نامه تدوین و پایش برنامه عملیاتی ۱۳۹۶شیوه نامه تدوین و پایش
شیوه نامه تدوین و پایش برنامه عملیاتی ۱۳۹۵ فصل دومشیوه نامه تدوین و پایش
شیوه نامه تدوین و پایش برنامه عملیاتی ۱۳۹۵شیوه نامه تدوین و پایش
شیوه نامه تدوین و پایش برنامه عملیاتی ۱۳۹۴شیوه نامه تدوین و پایش
معرفی امکانات سامانه پایش برنامه عملیاتیمطالب آموزشی
میزان تحقق برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال ۱۴۰۰برنامه عملیاتی دانشگاه
میزان تحقق برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال ۱۳۹۹برنامه عملیاتی دانشگاه
میزان تحقق برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال ۱۳۹۸برنامه عملیاتی دانشگاه
میزان تحقق برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال ۱۳۹۷برنامه عملیاتی دانشگاه
میزان تحقق برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال ۱۳۹۶برنامه عملیاتی دانشگاه
Massengerویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
Captchaویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
elanویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
PDFویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی
Dashboardویدیو آموزشی کار با نرم افزار برنامه عملیاتی