اعضاء کمیته دیده بانی

ردیفنام و نام خانوادگی سمت - دستگاه اجراییسمت در کمیته
1مسعود اخوانمعاون آمار و اطلاعات- سازمان مدیریت و برنامه ریزیرئیس
2دکتر ریتا ظهیریجانشین رئیس دانشگاه در امور اجتماعی - دانشگاه علوم پزشکی اراکدبیر
3شیوا نکوئیانکارشناس سلامت - دانشگاه علوم پزشکی اراک و دبیرعضو
4دکتر علیرضا کمالیمعاون تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی اراکعضو
5دکتر علی کولیوندرئیس دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی اراکعضو
6محسن عظیمیمدیر آمار و فناوری اطلاعات -دانشگاه علوم پزشکی اراکعضو
7علیرضا ابدالرئیس اداره اقتصاد درمان - دانشگاه علوم پزشکی اراکعضو
8نسرین حقدادیرئیس گروه فناوری اطلاعات و تحول اداری - اداره کل ورزش و جوانانعضو
9معصومه غلامیکارشناس آمار و برنامه ها - اداره کل آموزش و پرورشعضو
10محمد جواد فراهانیرئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات- سازمان جهاد کشاورزیعضو
11بهارک محیط آذررئیس اداره برنامه ریزی و آمار و اطلاعات - سازمان صمتعضو
12حسین مرادیرئیس گروه فناوری اطلاعات ، بودجه و تحول اداری - اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعیعضو
13نسیبه مشیدیمعاون اداره محیط زیست شهرستان اراک- اداره کل محیط زیستعضو
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.