اعضاء کمیته دیده بانی

ردیفسازماننام و نام خانوادگیسمت در دستگاه اجراییسمت در کمیته
20اداره کل آموزش و پرورش استانآقای ابراهيم مرتضويكارشناس تربیت بدنی و سلامتعضو
21اداره کل صنعت، معدن و تجارت استانآقای حامد محمد طالبيکارشناس گروه نوسازی و تحول اداریعضو
12سازمان هاي غير دولتي استانآقای حميد بوالحسنينماینده هیات نظارتعضو
11فرماندهی انتظامي استانآقای دكتر سعيد حمزه لومعاون بهدادعضو
24معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی اراکآقای دکتر احمد امانیکارشناس امور پژوهشیعضو
29گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اراکآقای دکتر جواد جواهریهیات علمی دانشکده پزشکیعضو
17اداره کل دامپزشکی استانآقای دکتر سیروس سلمان نژادمسئول اداره نظارتعضو
27دانشکده علوم پزشکی خمینآقای دکتر فراهانيرئیسعضو
28دانشکده علوم پزشکی ساوهآقای دکتر كريميرئیسعضو
18سازمان جهاد کشاورزی استانآقای سید اکبر بنی جمالیمشاور رئیس سازمان و مسئول محیط زیست و سلامت غذاییعضو
16اداره کل ورزش و جوانان استانآقای سید غریب فتحیرئیس گروه توسعه ورزش همگانیعضو
5اداره کل آب و فاضلاب استانآقای شهرام خلیلیرئیس گروه کنترل کیفیت آبعضو
15اداره کل تامين اجتماعي استانآقای غلامرضا ميرزائيرئیس و کارشناس ارشد آموزشعضو
10اداره کل راه و شهرسازي استانآقای محمد صادقيمعاون توسعه مدیریت و منابع انسانیعضو
1سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانآقای مسعود اخوانمعاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزیرئیس کمیته
19اداره کل حفاظت محیط زیست استانآقای مصطفی رود بارانیکارشناس محیط زیستعضو
23اداره آمار و اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی اراکآقای مهندس ربيعيرئیس آمار و فناوری اطلاعاتعضو
22معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اراکخانم مهندس آذر مختاریکارشناس مواد غذاییعضو
6اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانخانم آرزو حاجی میرزاکارشناس آمار و اطلاعاتعضو
9اداره کل بهزيستي استانخانم دكتر كيانوش امينيمشاور مدیرکلعضو
30دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراکخانم دکتر محبوبه خورسندیاستاد دانشگاهعضو
14دادگستري کل استانخانم زهرا حسین آبادیکارشناس دادگستریعضو
3حوزه اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اراکخانم شیوا نکوئیانمسئول اجتماعی موثر بر سلامت حوزه اجتماعیدبیر کمیته
13اداره کل پزشكي قانوني استانخانم صديقه نوروزيکارشناس امور اداریعضو
4حوزه اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اراکخانم فائزه خليليكارشناس دبيرخانه حوزه اجتماعیعضو
نمایش ۱ تا ۲۵ مورد از کل ۳۰ مورد.