رسالت

تعداد بازدید:۱۷۵۸

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک مصمم است از طریق بهبود مستمر در جهت برآورد و جذب نیروهای انسانی متخصص و کارآمد،  توانمند سازی کارکنان و حفظ نیروی انسانی شاغل ،  استفاده بهینه از امکانات، واگذاری امور پشتیبانی به بخش غیر دولتی و کاهش تصدی گری، تأمین و نگهداری از فضاهای فیزیکی با استفاده از روش های مؤثر و کارآمد، اختصاص بودجه در قالب برنامه و فعالیت ، نظارت بر هزینه های عملیاتی  و حراست از اموال، باحفظ کرامت انسانی، قانون مداری، عدالت محوری، مشتری محوری و مشارکت جویی، به نحوی که تسهیل کننده تحقق اهداف واحدهای مختلف دانشگاه باشد ، فعالیت نماید.

کلید واژه ها: رسالت، توانمند سازی کارکنان و حفظ نیروی انسانی شاغل ، جذب نیروهای انسانی متخصص و کارآمد

آخرین ویرایش۱۴ شهریور ۱۴۰۰