مطالب مرتبط با کلید واژه " رسالت، "


رسالت

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک مصمم است از طریق بهبود مستمر در جهت برآورد و جذب نیروهای انسانی متخصص و کارآمد،  توانمند سازی کارکنان و حفظ نیروی انسانی شاغل ،  استفاده بهینه ...