معرفی معاون توسعه مدیریت ومنابع

آقای دکتر علی علیمحمدی

معاون توسعه مدیریت ومنابع 

مدرک تحصیلی :دکتری تخصصی پزشکی قانونی

سابقه خدمت: 23سال

آدرس محل کار : خیابان شیرودی- خیابان علم الهدی- دانشگاه علوم پزشکی اراک 
طبقه دوم - معاونت توسعه مدیریت ومنابع

شماره تلفن مستقیم:33137400

شماره نمابر:33130352

شماره مرکزتلفن:   8 - 33136055  شماره تلفن داخلی:2240

آخرین ویرایش۲۴ مهر ۱۳۹۷