استراتژی

تعداد بازدید:۱۵۴۲

استراتژی ها:
 - ارتقاء سطح علمی و توانمند سازی کارکنان      
- ایجاد تحول و نوآوری در فعالیت ها و اقدامات مدیریت های حوزه معاونت    
- بهبود وضعیت فضای فیزیکی واحدهای زیر مجموعه    
- بهبود روند نظام جمع آوری، ثبت، تحلیل و کاربرد اطلاعات        
- اصلاح ساختار نحوه توزیع بودجه دانشگاه بین واحدهای تابعه دانشگاه و استفاده از توان بالقوه واحدهای تحت پوشش دانشگاه         
- خرید خدمت و کالا از بخش غیر دولتی جهت کاهش تصدی گری دولت     
- تأمین نیروی تخصصی مورد نیاز 
- بهبود نظارت بر عملکرد هزینه ای و بودجه ای واحدها 

 

کلید واژه ها: استراتژی، ایجاد تحول و نوآوری در فعالیت ها و اقدامات مدیریت های حوزه معاونت بهبود وضعیت فضای فیزیکی واحدهای زیر مجموعه

آخرین ویرایش۱۴ شهریور ۱۴۰۰