مطالب مرتبط با کلید واژه

بهبود وضعیت فضای فیزیکی واحدهای زیر مجموعه


استراتژی

استراتژی ها:  - ارتقاء سطح علمی و توانمند سازی کارکنان       - ایجاد تحول و نوآوری در فعالیت ها و اقدامات مدیریت های حوزه معاونت     - بهبود وضعیت فضای فیزیکی واحدهای زیر مجموعه     - بهبود روند نظام جمع ...