نخستین جشنواره دانشگاهی اتا

فرم ثبت نام در جشنواره
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • رشته تحصیلی*
  2
 • مرتبه علمی*
  3
 • محل خدمت*
  4
 • فرم ارائه خلاصه فعالیت در حیطه پاسخگویی اجتماعی*
  5
 • مستندات مرتبط با فعالیت*
  6
 • توضیحات تکمیلی در خصوص مستندات بارگذاری شده*در صورت نیاز
  7