معرفی معاون آموزش

 

مـــــعرفی معاون آموزش                                                   

دکتر سعید چنگیزی آشتیانی

cv

شرح وظایف : 

 

مسئول دفتر معاونت آموزش

آقای حجت اله جدیدی

متصدی امور دفتری معاونت آموزش

آقای حمیدرضا باقری

 

شماره تماس دفتر معاونت آموزش :34173638

شماره  فکس دفتر معاونت آموزش:34173639