معرفی معاون آموزش

 دکتر سعید چنگیزی آشتیانی   cv

 مسئول دفتر معاونت آموزش

آقای حجت اله جدیدی

متصدی امور دفتری معاونت آموزش

آقای حمیدرضا باقری

 

شماره تماس دفتر معاونت آموزش :34173638

شماره  فکس دفتر معاونت آموزش:34173639