کارشناسان اداره دستیاری و تحصیلات تکمیلی

خلی

سمت

نام و نام خانوادگی

385

رئیس اداره دستیاری و تحصیلات تکمیلی

 

اقای حسین ملکی

421

کارشناس اداره دستیاری و تحصیلات تکمیلی

 

خانم مرضیه امینی

     421

کارشناس اداره دستیاری و تحصیلات تکمیلی

               خانم مینا منصوری