لیست محتواهای تولید شده

فهرست برخی از محتواهای الکترونیکی تولید شده در استودیو مرکز آموزش مجازی

عنوان محتوا نوع محتوا نرم افزارهای استفاده شده

ژنتیک پزشکی

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

دانش  و تفسیر

فیلم

Power Point – Articulate storyline

تشنج و انواع آن

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

تاریخ فرهنگ و تمدن

فیلم

Power Point – Articulate storyline

اخلاق پرستاری

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

دانش خانواده

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

آناتومی عمومی

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

نورو افتالمولوژی

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

تاریخ فرهنگ و تمدن

فیلم

Power Point – Articulate storyline

بیوشیمی هورمون

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

آناتومی عمومی

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

اخلاق پرستاری

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

بیوشیمی

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

تشنج و انواع آن

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

پرستاری در کودکان سن مدرسه

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

اخلاق آیین زندگی

فیلم

Power Point – Articulate storyline

آناتومی قلب

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

مبحث پاراکلینیک

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

بیماری های پریکارد

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

از عناصر تا موجودات زنده

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

بیماری های آئورت

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

بیماری های عضله قلب

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

رشد نوجوانان

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

هورمون های کورتکس

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

امنیت، ورزش، تغذیه

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

آب و یونیزاسیون اسیدهای ضعیف

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

دیابت در کووید

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

آنتی بیوتیک و کووید

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

بیوشیمی مقدماتی

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

کلسیم و فسفات

اسلایدهای صداگذاری شده

Power Point – Articulate storyline

 

آخرین ویرایش۱۰ فروردین ۱۴۰۰