دارویی

تعداد بازدید:۲۹۹۶
دارویی

خانم زهرا رمضانی

کارشناس مسئول واحد امور دارویی

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

سابقۀ خدمت: 20 سال

آدرس محل کار: خیابان هپکو فاز 2 شهید بهشتی مرکز بهداشت شهرستان اراک -  اتاق 125

شمارۀ تلفن مستقیم: ندارد -086

شمارۀ مرکز تلفن: 33139035 - -086، شمارۀ تلفن داخلی: 223

معرفی واحد امور دارویی
 
جزء هشتم مراقبت اولیه بهداشتی( (PHC تامین و تدارک داروهای اساسی در شبکه های بهداشتی و درمانی می باشد به طوری که مردم دراقصی نقاط کشور امکان دسترسی سهل و آسان به نیازهای دارویی خودداشته باشند.
شرح وظایف واحد داروئی :
 
1.خرید و توزیع داروهای بهداشتی و درمانی (بهبر) و نظارت بر داروخانه های مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستائی

نظارت بر داروخانه های خصوصی طرف قراردادپزشک خانواده و بررسی نسخ بیمه روستای آنها
واردنمودن نسخ بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی و نیروهای مسلح دررایانه و ارسال آنها به مراکز بیمه
تکمیل و جمع بندی سند هزینه های دارویی
برگزاری جلسات آموزشی جهت تکنسین های داروئی و آموزش پزشکان و کاردانها و ماماهای بهبر

 

رئوس فعالیت های امورداروئی :

1.خرید دارو بهداشتی و درمانی ( داروهای بهداشتی طبق دارونامه – داروهای درمانی طبق لیست 436 قلم پزشک خانواده )

2.توزیع دارو بهداشتی و درمانی

3.بازدید و نظارت برداروخانه و درمانگاه های روستایی و شهری و خانه های بهداشت

4.برگزاری جلسات آموزشی جهت تکنسین های داروئی

5.نظارت بر داروهای پزشک خانواده تامین به موقع 436 قلم داروهای بهبر در تمامی درمانگاه های روستائی مراکز تابعه ( 19 داروخانه مراکز روستائی )

6.نظارت بر داروخانه های خصوصی طرف قراردادپزشک خانواده( داروخانه های داوودآباد،مشهد میقان،ساروق،جیریا،مشهدالکوبه،مرزیجران و هزاوه به داروخانه طلوع واگذار شده اند.داروخانه گوار و دینه کبود و کرهرود به داروخانه دکتر خدمتی،داروخانه سنجان به داروخانه مرکزی سنجان،داروخانه امان آباد،شهدای صفری و مالک آباد به داروخانه دکتر یادگاری و داروخانه های کارچان و خیرآباد به دکتر قدمگاهی واگذار شده اند.)

 7.بررسی نسخ بیمه روستائی داروخانه های طرف قرارداد

9.تکمیل و جمع بندی سند هزینه های دارویی

10. آموزش پزشکان و کاردانها و ماماهای پزشک خانواده و نحوه ارائه خدمت به بیماران

11. گزارش میزان خرید و بدهی دارو به معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه