آزمایشگاه

تعداد بازدید:۳۳۲۲۷
آزمایشگاه

آقای محمد رضا حیدری

کارشناس مسئول آزمایشگاه   

مدرک تحصیلی: کارشناس آزمایشگاه

سابقۀ خدمت: 20 سال

آدرس محل کار: خیابان هپکو فاز 2 شهید بهشتی مرکز بهداشت شهرستان اراک - 

شمارۀ تلفن مستقیم: ندارد-086

شمارۀ مرکز تلفن: 33139035 - -086، شمارۀ تلفن داخلی: 297-204-213

آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان اراک به آدرس فاز 2هپکو جنب شهرداری واقع درمرکزبهداشت شهرستان اراک  با 7 نفرنیروی فنی  1نفرنیروی پذیرش

1نفر نیروی خدماتی و1 نفر نمونه گیر خانم ها و1 نفر نمونه گیر آقایان درحال ارائه خدمات آزمایشگاهی سطح دو به مراجعین شهری وروستایی می باشدکه شامل بخشهای استاندارد: هماتولوژی-انگل شناسی-هورمون شناسی-سرولوژی-بیوشیمی ومیکروبیولوژی است که تمامی تست ها عمومآ توسط دستگاه های پیشرفته و بروزدرحال انجام می باشند.

بررسی وضع موجود:

آزمایشگاه های مرکز بهداشت شهرستان  شامل:

11مرکز شهری:

 زینب کبری(ع) – مرکز بهداشت اراک - کرهرود - پیش ازازدواج – سنجان – ارسطو – ناطقی – شهرصنعتی – ولیعصر - سل

 8 مرکزروستایی:

 مشهد میقان – ساروق – داودآباد - ابراهیم آباد - امان آباد – گوار – کارچان - خیرآباد

 6مرکز فعال نمونه گیری : 

دینه کبود - مالک آباد – هزاوه – مرزیجران - مصلح آباد - جیریا

تشکیل شده است که مراکز فعال آزمایشهای سطح یک را نمونه گیری کرده ونمونه ها را به نزدیکترین مرکز آزمایشگاهی تعریف شده با شرایط ایمنی مناسب ارسال می کنند و جواب ها ظرف مدت تعیین شده به دست بیماران می رسد.

گفتنی است کلیه مراکز آزمایشگاهی حاشیه شهری و روستایی برطبق برنامه تنظیمی مشخصی درهفته برای پوشش خدمات نوین سلامت میانسالان  نمونه گیری سیار درمراکز خدمات جامع سلامت ازپیش تعیین شده دردستور کارخود دارند که این امر باعث رضایتمندی مراجعین و بالا رفتن ثبت سامانه سیب شده است .

 

لیست کلیه آزمایشهای قابل انجام درآزمایشگاه مرکزبهداشت اراک:

FBS-Urea-Cr-TG-Chol-LDL-HDL-Uric Acid-SGOT -SGPT -Alp -BillT-BillD-Ca-P-Iron-BS-GTT-Wright-2ME-Coombs Wright-CRP-RF-Widal-RPR-Coombs D-Coombs In-ASO-T3-T4-TSH-FreeT4-  BetaHCG-Ferritin-H.Pylori  IGg-HIV Ab-HCV Ab-HBS Ab—PSA-Scoch Test-Lyshmania

HBS Ag-CBC-ESR-BGRh-Eltor-Fungi-Malaria-Scarcob Scabis- HbA1C-Gravindex Test  -U/A -U/C -S/E -S/C -FOB-

 

 

 

 

کلید واژه ها: آزمایشگاه بهداشت اراک

آخرین ویرایش۱۰ دی ۱۴۰۱