تغذیه

تعداد بازدید:۱۷۹۳

 

 

 
 

 

فعالیت های واحد تغذیه:

برنامه حمایتی مشارکتی کودکان زیر 5 سال

مکمل یاری سالمندان و میانسالان زن

آهن یاری دختران متوسطه اول و دوم

مکمل یاری ویتامین د در مدارس متوسطه اول و دوم ( دختران و پسران)

برنامه سبد حمایتی زنان باردار و شیرده

 برنامه IDD  :

  1. توسط بهورزان نمک خانوارها در سرشماری ید سنجی می شود.
  2. پایش ید ادرار در دانش آموزا ن 10-8 سال در مدارس ابتدایی
  3. پایش نمک ید دار در مدارس ابتدایی 2 بار در سال

تغذیه در بحران

بند ج ماده 7 احکام دائمی  ( کالاهای آسیب رسان )

برنامه یک وعده غذای گرم در روستا مهدها

 مکمل یاری زنان باردار

رژیم درمانی کارشناسان تغذیه

برگزاری کلاس های آموزشی توسط کارشناسان تغذیه به عموم مردم ( نانوایی ها و رستوران دارها و.....)

نظارت بر بوفه مدارس

بهبود تغذیه در گروههای سنی مختلف

آموزش نانوائیها در زمینه کاهش مصرف نمک