- پرسنل واحد بهداشت حرفه‌ای

تعداد بازدید:۳۱۸۸

اسامی کارشناسان ستادی واحد بهداشت حرفه ای شهرستان اراک

کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای

آقای مهندس حمزه لوئیان

کارشناس بهداشت حرفه ای

خانم مهندس علئی

کارشناس بهداشت حرفه ای

خانم مهندس امیری

کارشناس بهداشت حرفه ای

خانم مهندس حیدری

کارشناس بهداشت حرفه ای

خانم مهندس رضایی 

کارشناس بهداشت حرفه ای

آقای مهندس پیکری

کارشناس بهداشت حرفه ای

آقای مهندس شکری

کارشناس بهداشت حرفه ای

آقای مهندس فراهانی

اسامی کارشناسان phc  شهری

کارشناس بهداشت حرفه ای

آقای مهندس  مجید نظری

کارشناس بهداشت حرفه ای

خانم مهندس اسفندانی

کارشناس بهداشت حرفه ای

خانم مهندس امیدی

کارشناس بهداشت حرفه ای

خانم مهندس جلالوندی

کارشناس بهداشت حرفه ای

خانم مهندس حسینی

کارشناس بهداشت حرفه ای

خانم مهندس رحمانی

کارشناس بهداشت حرفه ای

            خانم مهندس رحمانی

کارشناس بهداشت حرفه ای

خانم مهندس شاه قلعه

کارشناس بهداشت حرفه ای

خانم مهندس غلام زاده

کارشناس بهداشت حرفه ای

خانم مهندس فرجی

کارشناس بهداشت حرفه ای

خانم مهندس نجفی

کارشناس بهداشت حرفه ای

خانم مهندس محسنی

 

 

آخرین ویرایش۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹