آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
نظام نامۀ مدیریت دانشدرگاه اطلاعاتی نظام مدیریت دانش
پوستر مدیریت دانشدرگاه اطلاعاتی نظام مدیریت دانش
صورتجلسۀ شمارۀ ۹۷کمیتۀ تخصصی اصلاح سیستم‌ها و روش‌ها۲۳ آذر ۱۴۰۰
صورتجلسه شماره۹۶کمیتۀ تخصصی اصلاح سیستم‌ها و روش‌ها۱۰ مرداد ۱۴۰۰
صورتجلسه شماره۹۵کمیتۀ تخصصی اصلاح سیستم‌ها و روش‌ها۲۲ تیر ۱۴۰۰
صورتجلسه شماره۹۴کمیتۀ تخصصی اصلاح سیستم‌ها و روش‌ها۰۸ تیر ۱۴۰۰
صورتجلسه شماره۹۳کمیتۀ تخصصی اصلاح سیستم‌ها و روش‌ها۰۷ تیر ۱۴۰۰
صورتجلسه شماره۹۲کمیتۀ تخصصی اصلاح سیستم‌ها و روش‌ها۲۷ آذر ۱۳۹۸
صورتجلسه شماره۹۱کمیتۀ تخصصی اصلاح سیستم‌ها و روش‌ها۳۰ مهر ۱۳۹۸
صورتجلسه شماره۹۰کمیتۀ تخصصی اصلاح سیستم‌ها و روش‌ها۲۴ مهر ۱۳۹۸
صورتجلسه شماره۸۹کمیتۀ تخصصی اصلاح سیستم‌ها و روش‌ها۱۷ شهریور ۱۳۹۸
صورتجلسه شماره۸۸کمیتۀ تخصصی اصلاح سیستم‌ها و روش‌ها۲۸ مرداد ۱۳۹۸
صورتجلسه سومکار گروه آموزش سرمایه انسانی۳۰ تیر ۱۳۹۸
راهنمای ارتقای طبقه شغلی کارمندان رسمی و پیمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک در سامانه وزارتی مهندسی مشاغلراهنماها
برنامه ریزی استراتژیک مراحل و متدهابرنامه استراتژیک دانشگاه
دستورلعمل اجایی ماده۶قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگانقانون حمایت از مصرف کننده
فرآیند ثبت تجربه در سامانه تجربه مدیریتیدرگاه اطلاعاتی نظام ثبت تجربه مدیریتی
پوسترهادرگاه اطلاعاتی نظام ثبت تجربه مدیریتی
نمونه تجربه‌های منتشر شده در سامانه تجربه مدیریتیدرگاه اطلاعاتی نظام ثبت تجربه مدیریتی
فایل‌های آموزشی ثبت تجربهدرگاه اطلاعاتی نظام ثبت تجربه مدیریتی