اسامی پذیرفته شدگان پرستاری آزمون شرکتی ۲۱/۱۰/۱۳۹۷

ردیفنام نام خانوادگیشماره ملیرشته شغلی محل جغرافیایی خدمت
1محمدباقری4840084548پرستاریبیمارستان امیرکبیر
2محمدشریفی520566467پرستاریبیمارستان امیرکبیر
3نیلوفرجلالی13947648پرستاریبیمارستان امیرکبیر
4مریمحمیدی پور370524632پرستاریبیمارستان امیرکبیر
5سمیهامینی یکتا520484551پرستاریبیمارستان امیرکبیر
6بهارچگنی534797032پرستاریبیمارستان امیرکبیر
7عاطفهنعیمی610103441پرستاریبیمارستان خوانساری
8سجادنقدی520617908پرستاریبیمارستان خوانساری
9فاطمهاسمعیلی520459441پرستاریبیمارستان خوانساری
10لیلاحیدری610038478پرستاریبیمارستان خوانساری
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۶ مورد.