اسامی پذیرفته شدگان آزمون شرکتی ۱۳۹۷

ردیفنامنام خانوادگينام پدرشماره مليواحد سازماني رشته شغلي مورد درخواسترشته شغلي
1سمانهابراهیمیرضا0610275569شبکه بهداشت و درمان شهرستان شازندمراقب سلامت
2مریماصغریاسداله0610053302شبکه بهداشت و درمان شهرستان شازندمراقب سلامت
3اکرمبشیریمصطفی0610208209شبکه بهداشت و درمان شهرستان شازندمراقب سلامت
4مریماحمدیحمیدرضا0520725689مرکز بهداشت شهرستان اراکمراقب سلامت
5راضیه ساداتارستهسیدداود0534798756مرکز بهداشت شهرستان اراکمراقب سلامت
6زهرابراتیجعفر0520846011مرکز بهداشت شهرستان اراکمراقب سلامت
7پریساتقی زادهنادر0532589718مرکز بهداشت شهرستان اراکمراقب سلامت
8محمدجلالی فراهانیمصطفی0520716892مرکز بهداشت شهرستان اراکمراقب سلامت
9رضوانخان محمدی هزاوهکریم0520642546مرکز بهداشت شهرستان اراکمراقب سلامت
10تهمینهخسروی منفردحسن0520630238مرکز بهداشت شهرستان اراکمراقب سلامت
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۷ مورد.