اسامی پذیرفته شدگان آزمون شرکتی ۱۳۹۷

ردیفنامنام خانوادگینام پدرکد ملیرشته شغلیمحل خدمت
1ساراخسرویرضا0520955153کمک پرستارمرکز درمانی آموزشی آیت اله خوانساری
2مهدیهمرادیعلی0520215893کمک پرستارمرکز درمانی آموزشی آیت اله خوانساری
3الهامداودیمحمود0520916735کمک پرستارمرکز درمانی آموزشی آیت اله خوانساری
4محمدپورشجاعیغلامعباس0534760244کمک پرستارمرکز درمانی آموزشی ولیعصر(عج)
5سوگندروستایی پریدریصفر0520954424کمک پرستارمرکز درمانی آموزشی ولیعصر(عج)
6ابوالفضلبهرامیعلی0534964842کمک پرستارمرکز درمانی آموزشی ولیعصر(عج)
7مهسارحیمی نسبعباس0521035686کمک پرستارمرکز درمانی آموزشی ولیعصر(عج)
8مهتابعابدیعلی0534741312کمک پرستارمرکز درمانی آموزشی ولیعصر(عج)
9نگینشکری قلعهامین اله0534676901کمک پرستارمرکز درمانی آموزشی ولیعصر(عج)
10اعظممیرزائی یساولمحمد0535135599کمک پرستارمرکز درمانی آموزشی ولیعصر(عج)
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳۶ مورد.