اسامی پذیرفته شدگان آزمون شرکتی ۱۳۹۷ رشته‌های خدمتگزار و رایانه

رديفنام خانوادگي/ نامشماره مليرشته شغليمحل جغرافیایی مورد تقاضا
1باقری رضا570075688خدمتگزاردلیجان
2کوهی ورکانی احمدرضا1250260574خدمتگزاردلیجان
3دارابی امیر محمد18564569خدمتگزاردلیجان
4ملکی فشکی حسین5449974892کارشناس رایانهفراهان
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.