اسامی پذیرفته شدگان پرستاری آزمون شرکتی ۲۱/۱۰/۱۳۹۷

ردیفنام نام خانوادگیشماره ملیرشته شغلی محل جغرافیایی خدمت
11آذینلاهیجی520469887پرستاریبیمارستان خوانساری
12زکیه ساداتابطحی410138843پرستاریبیمارستان خوانساری
13الهامطالبی622370421پرستاریبیمارستان ولیعصر
14مجتبیبابایی520582489پرستاریبیمارستان ولیعصر
15فرزانهفراهانی5440001905پرستاریبیمارستان ولیعصر
16فاطمهنوروزی520265009پرستاریبیمارستان ولیعصر
17مریمفتحی پور534735940پرستاریبیمارستان ولیعصر
18میناعسگری520477812پرستاریبیمارستان ولیعصر
19عبدالهابوالفتحی4540049690پرستاریبیمارستان امیرالمومنین
20حمیراصحرایی3920144201پرستاریبیمارستان امیرالمومنین
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.