اسامی پذیرفته شدگان پرستاری آزمون شرکتی ۲۱/۱۰/۱۳۹۷

ردیفنام نام خانوادگیشماره ملیرشته شغلی محل جغرافیایی خدمت
21آرمینامین فر520633366پرستاریبیمارستان امیرالمومنین
22عطیهبشارتی520358481پرستاریبیمارستان امیرالمومنین
23رضوانداودی520291824پرستاریبیمارستان امیرالمومنین
24شهاب الدیننادری520577671پرستاریبیمارستان امیرالمومنین
25لیلارضایی520509481پرستاریبیمارستان امیرالمومنین
26بهنازمرادی520653777پرستاریبیمارستان امیرالمومنین
نمایش ۲۱ تا ۲۶ مورد از کل ۲۶ مورد.