مطالب مرتبط با کلید واژه

منشور حقوق بیمار


منشور حقوق بیمار

منشور حقوق بیمار           -      بیمار حق دارد در اسرع وقت درمان مطلوب وموثر همراه با احترام کامل را بدون توجه به عوامل نژادی وفرهنگی ومذهبی از گروه درمان انتظار داشته باشد. -      بیمار حق دارد محل بستری، پزشک، پرستاروسایر اعضای گروه ...