مطالب مرتبط با کلید واژه

بهبود کیفیت


بهبود کیفیت

شرح وظایف:       تدوین برنامه استراتژیک با همکاری مدیران میانی      همکاری با واحد ها در نوشتن برنامه عملیاتی      طراحی و پایش و اجرای برنامه بهبود کیفیت و ایمنی بیمار با مشارکت مدیران      تدوین و اجرای خط ...