مطالب مرتبط با کلید واژه

واحد اداری


واحد اداری

شرح وظایف:    -رسیدگی به فرمهای پرشده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها   -تهیه ضوابط و دستورالعملهای لازم   -انجام امور مربوط به تعاون،بیمه و رفاه کارمندان   -تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال ،ترمیم حقوق ،مرخصی ،ترفیع،اضافه کاری ...