امور داروئی

تعداد بازدید:۳۵۳

شرح وظایف مسئول فنی داروخانه


تعریف:
این رشته در بر گیرنده طبقات مشاغلی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی عهده دار انجام کارهای تخصصی و مطالعاتی و برنامه ریزی در زمینه های وظایف حرفه ای خدمات داروئی مانند تهیه و ساخت داروها ، نگهداری مواد داروئی ، بیولژیکی ، سرم ، واکسن و تهیه گزارشات مربوط ، نظارت برای تحویل ، بازرسی از واحد داروئی و بهداشتی و بررسی امور مربوطه می باشدو یا سرپرستی و طرح ریزی و هماهنگی فعالیتهای مذکور را بعهده دارند .

 

مسئول داروخانه بیمارستان


تعریف :
        این رشته در برگیرنده مشاغلی است که متصدیان آنها تحت نظارت معاونت اداری و پشتیبانی ، عهده دار انجام کارهای اجرایی و برنامه ریزی در زمینه ارائه خدمات داروئی و اعم از بستری و سرپایی می باشند . مسئولیت انتخاب کمی و کیفی فرآورده های داروئی ، بیولژیکی ، سرم ، واکسن و تجهیزات مصرفی پزشکی موردنیاز واحدهای درمانی بیمارستان و مراجعین سرپایی که پس از هماهنگی با مسئولین بخشها و واحدهای مرتبط با درمان و شناسایی شده اند .

 • تهیه گزارشات مربوطه ، انجام امور تحویل و تحولات دارویی ( جابه جایی ها ، خرید ، فروش ، تعویض و . . . )
 • کنترل دقیق موجودی عددی داروخانه متناسب با نیاز و تاریخ انقضای داروها و تجهیزات مصرفی پزشکی
 • برقراری ارتباط با شرکت های دارویی و سایر مراکز توزیع دارو و تجهزات مصرفی پزشکی بعهده ایشان می باشد .

 

نمونه وظایف و مسئولیت ها مدیر مسئول داروخانه

 

 • کنترل ورود و خروج دارو از داروخانه بیمارستان
 • کنترل و نظارت دقیق بر انجام امور پرسنلی پرسنل داروخانه بیمارستان
 • تحویل گرفتن داروهای وارده به داروخانه توسط شرکت ها از نظر کیفی و کمی ، تاریخ انقضاء ،. . . بر اساس لیست درخواست شده
 • تنظیم و آماده کردن صورتجلسات خرید
 • خرید داروهای مخدر و کنترل دقیق بر توزیع و تحویل آن به دفترپرستاری
 • تنظیم ماهیانه نسخ دفترچه های بیمه مربوطه به تفکیک نوع بیمه و ارسال پرونده ترخیصی .
 • تهیه و کنترل لیست نیازمندیهای داروخانه
 • تهیه داروهای مورد نیاز داروخانه پس از طی مراحل اداری و هماهنگی با شرکتها وموسسات دارویی ، انجام هماهنگی برای ارسال دارو به داروخانه بیمارستان
 • کمک به نسخه پیچ داروخانه
 • کنترل تاریخ انقضاء داروها
 • چیدن داروهای وارده به داروخانه در قفسه ها
 • تهیه لیست مراجعین به داروخانه

 

نسخه پیچ بخشها

 

 • چک کردن نسخه های بخش ها از نظر بیمه ای یا غیر بیمه ای بودن و تحویل دارو به همراه بیمار
 • ثبت و تایید نسخ های بخش ها از طریق اطلاعات ثبت شده در کامپیوتر
 • چیدن داروهای در سبدهای مربوطه
 • کمک به چیدن داروهای وارده به دارو خانه ( خریداری شده ) در قفسه مربوطه
 • چک تاریخ انقضاء داروها و کمک به مدیر مسئول داروخانه
 • کمک به نسخه پیچی سرپائی در مواقع نیاز


اپــراتـــور

 

 • وارد کردن اطلاعات به کامپیوتر و جمع بندی ماهیانه اطلاعات
 • تهیه پرینت نسخه های بیماران بستری در بخش
 • ثبت درخواست ها و نسخ اتاق عمل در کامپیوتر و تهیه و پرینت آنها
 • چک کردن برگه های مخدر و جدا کردن برگه های اصلی و فرعی و تحویل مخدر .
 • وارد کردن اطلاعات برگه های درخواست سرپائی و کم کردن آن از موجودی داروخانه
 • آماده کردن صورتحساب بیماران بستری در بیمارستان جهت ترخیص
آخرین ویرایش۲۶ آبان ۱۳۹۷