مطالب مرتبط با کلید واژه

واحد مالی


واحد مالی

شرح وظایف: کلیه پرداختهای پرسنلی از قبیل حقوق و مزایا، اضافه کاری، خارج از شمول، طرح تمام وقتی، محرومیت از مطب پزشکان، فوق‌العاده مدیریت، هزینه سفر و نقل و مکان، بازخرید سنوات خدمت، بازخرید مرخصی استحقاقی، پاداش سنوات پایان خدمت، شهریه ...