مطالب مرتبط با کلید واژه

آموزش پرستاران


آموزش پرستاران

 آموزش در پرستاران  سوپروایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت آموزشی و پژوهشی پرستاری و مامایی مرکز آموزشی- درمانی، توانبخشی و پژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد. شرح وظایف: تعیین اهداف آموزشی(کوتاه مدت، میان مدت، بلند ...