مطالب مرتبط با کلید واژه

بیمه های طرف قرار داد


بیمه های طرف قرار داد

بیمه های اصلی شامل :              خدمات درمانی  ایرانیان –خدمات درمانی روستائیان – خدمات درمانی کارمندی –خدمات درمانی سایر اقشار-نیروهای مسلح  - تامین اجتماعی مصدومین حوادث ترافیکی-کار افرین وزارت نیرو   موسسات وبیمه های طرف قرارداد: ایران کارکنان رسمی دفترچه سبز بیمه ...