مطالب مرتبط با کلید واژه

آزمایشگاه


آزمایشگاه

این واحد در طبقه دوم واقع شده و شامل بخش‌های میکروب‌شناسی،بیوشیمی وهماتولوژی وهورمون شناسی و ایمنولوژی وبانک خون و نمونه‌گیری. هدف: همراهی با کادر پزشکی بیمارستان و کمک به تشخیص بیماریها بوسیله اندازه‌گیری عناصر و ترکیبات مختلف خون و سایر مایعات بدن از طریق ...