خط مشی کتابخانه

تعداد بازدید:۲۷

خط مشی کتابخانه :

پویایی و کارآمدی هر کتابخانه مستلزم ارائه خدمات مناسب به مراجعین بوده و به عبارتی هویت هر کتابخانه نزد کاربران با ارائه خدمات آن شناخته می شود که بیشترین تبلور این خدمات در قسمت امانت کتابخانه می باشد. لذا کتابخانه بیمارستان بر خود لازم می داند که با پرهیز از اعمال سلیقه شخصی و تبعیض در سیستم امانت خود ، درجهت بهبود و سهولت سرویس دهی در میز امانت تلاش نموده و با پیگیری منظم دیرکرد ها و نیز کامپیوتری نمودن میز امانت ، این امکان را فراهم آورد. همچنین کتابخانه با تهیه آمارهای لازم از میز امانت می بایست مشکلات موجود را بررسی و مرتفع نموده و نیز بر روند پیشرفتها آگاهی یابد.

مجموعه سازی:

 وجه تمایز این کتابخانه‌ بیمارستانی ها ، تأکید بر تهیه منابعی است که در معالجه و مراقبت بالینی این گروه از بیماران به‌کار می‌آیند.

موجودی این کتابخانه تا پایان شش ماه دوم سال1402 عبارت است از: نسخه کتاب فارسی 222 نسخه کتاب لاتین 113 در حیطه موضوع تخصصی انکولوژی، هماتولوژی، رادیوتراپی و شیمی درمانی می باشد.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎزی ، ﻓﺮاﻫﻢ آوری ، ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ نظیر  فهرستنویسی، ورود اطلاعات در سیستم جامع نرم افزار کتابخانه و پرینت بارکدها توسط کتابداران متخصص کتابخانه مرکزی انجام می شود و در نهایت توسط کتابدار کتابخانه دانشکده منابع جدید ثبت دفتر و آماده سازی می گردد.

تامین منابع چاپی و الکترونیکی  اعم از کتب فارسی، لاتین  و نشریات با تخصیص بودجه اتز معاونت تحقیقات و خرید منابع توسط کتابخانه مرکزی دانشگاه انجام می شود.

چشم انداز:

دستیابی به کتابخانه ای با فضای مناسب، افزایش ساعت کاری کتابخانه، توسعه منابع چاپی و الکترونیکی چشم انداز این کتابخانه می باشد.

کتابخانه بیمارستان در تلاش است  با به کارگیری کتابداران بالینی ومتخصصین اطلاع رسانی پزشکی،استفاده از فناوری های نوین،تامین منابع اطلاعاتی چاپی والکترونیک به روز،تامین نیازهای اطلاعاتی کاربران ودسترسی آسان به اطلاعات مبتنی بر شواهد پزشکی در راستای ارتقاء کیفیت مراقبت از بیمار و سطح سلامت جامعه گام بردارد.

مهارت و توانمندی های مورد نیاز کتابدار:

مهارت های خدمت به مشتری و طرز برخورد با ارباب رجوع

مهارت های سازمانی جهت برقراری ارتباط مناسب با مدیران و سایر کارکنان کتابخانه

مهارتهای ارتباطی گفتاری و نوشتاری در حد خوب

مهارت کاربرد کامپیوتر به خصوص در مورد استفاده از پایگاه  های داده و اینترنت

مهارت انجام تحقیق در حد خوب

داشتن اطلاعات عمومی خوب و یا داشتن اطلاعات اختصاصی خوب زمانی که در کتابخانه های تخصصی فعالیت می کنید.

جامعه استفاده کننده:

اساتید انکولوزی و خون، دانشجویان دستیاری و دانشجویان پرستاری از جامعه استفاده کننده کتابخانه می باشند.

الزامی است جهت خدمت به اعضای دانشگاه،  امانت بین کتابخانه ای در تمامی کتابخانه های دانشگاه  مرکزی ، دانشکده ای و بیمارستانی  با نظارت کتابخانه مرکزی انجام  شود.

خط مشی کتابخانه خصوص مجموعه سازی:

وجه تمایز این کتابخانه‌ بیمارستانی ها ، تأکید بر تهیه منابعی است که در معالجه و مراقبت بالینی این گروه از بیماران به‌کار می‌آیند.

موجودی این کتابخانه تا پایان شش ماه دوم سال 1402 عبارت است از:نسخه کتاب فارسی 222 نسخه کتاب لاتین 113 در حیطه موضوع تخصصی انکولوژی، هماتولوژی، رادیوتراپی و شیمی درمانی می باشد.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎزی ، ﻓﺮاﻫﻢ آوری ، ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ نظیر  فهرستنویسی، ورود اطلاعات در سیستم جامع نرم افزار کتابخانه و پرینت بارکدها توسط کتابداران متخصص کتابخانه مرکزی انجام می شود و در نهایت توسط کتابدار کتابخانه دانشکده منابع جدید ثبت دفتر و آماده سازی می گردد.

تامین منابع چاپی و الکترونیکی  اعم از کتب فارسی، لاتین  و نشریات با تخصیص بودجه اتز معاونت تحقیقات و خرید منابع توسط کتابخانه مرکزی دانشگاه انجام می شود.

پذیرش منابع اهدایی براساس خط‌ مشی خدمات:

با توجه به خط مشی مجموعه سازی مراکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی، پذیرش منابع اهدایی با شرایط ذیل

صورت میپذیرد:

1 .تناسب موضوعی منابع اهدایی با رشته های تحصیلی و برنامه های پژوهشی مرکز؛

2 .جدید بودن تاریخ انتشار منبع که در مورد منابع علمی بهتر است تاریخ انتشار آنها بیش از 7 سال گذشته نباشد

(بجز منابع نفیس و نایاب)

3 .دارا بودن ظاهر فیزیکی مناسب و قابل استفاده بودن، لذا منابع اهدایی باید دارای ساختار قابل قبول بوده و به

صورت جزوه و یا اوراق پراکنده نباشد (به جز منابع نفیس و نایاب)

4 .تناسب منابع با جامعه استفاده کنندگان  بیمارستان  ا

تبصره: بعد از پذیرش منابع اهدایی، مرکز اطالعرسانی و کتابخانه مرکزی در خصوص آنها اختیار تام داشته و

هیچ شرطی از جانب اهداکنندگان را نخواهد پذیرفت.

انواع منابع اهدایی

• منابع اهدایی توسط افراد حقیقی و حقوقی؛

• منابع اهدایی ناشران؛

تبصره: کتابخانه های شخصی ارزشمند پس از بررسی، با توافق بین ریاست کتابخانه و اهداکننده یا نماینده قانونی

وی میتواند در قسمت مجموعه های اهدایی به صورت مجزا نگهداری شود.

برای دریافت خط مشی و آیین نامه در خصوص وجین منابع اطلاعاتی بیمارستان اینجا کلیک نمایید.

کلید واژه ها: خط مشی

آخرین ویرایش۱۶ اسفند ۱۴۰۲