مطالب مرتبط با کلید واژه

مترون


دفتر پرستاری

این واحد و تمامی بخش های درمانی مرکز زیر نظر مدیر خدمات پرستاری می باشد.  مدیر خدمات پرستاری(مترون) مرکز،سرکار خانم منیره محرابیان می باشند. تحصیلات:کارشناس پرستاری سابقه شغلی: سوپروایزر بالینی بیمارستان امیرالمومنین همچنین سایر  پرسنل این واحد  شامل سوپر وایزر ارشد بالینی:خانم اعظم تاج ...


کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در بیمارستان آیت ا... خوانساری کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در سالن جلسات مرکز برگزار شد. در این جلسه ضمن گزارش روند انجام‌معاینات ادواری پرسنل، پیشنهاداتی در خصوص تدوین برنامه ورزشی برای پرسنل و اهمیت آن در سلامت روان و بهبود عملکرد کاری ایشان مطرح شد.

ادامه مطلب