مطالب مرتبط با کلید واژه

سوپروایزر


دفتر پرستاری

این واحد و تمامی بخش های درمانی مرکز زیر نظر مدیر خدمات پرستاری می باشد.  مدیر خدمات پرستاری(مترون) مرکز،سرکار خانم منیره محرابیان می باشند. تحصیلات:کارشناس پرستاری سابقه شغلی: سوپروایزر بالینی بیمارستان امیرالمومنین همچنین سایر  پرسنل این واحد  شامل سوپر وایزر ارشد بالینی:خانم اعظم تاج ...