بهداشت حرفه ای

تعداد بازدید:۱۸۷۳ واحد بهداشت حرفه ای
 
نام و نام خانوادگی:خانم زینب رحمتی
مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت حرفه ای
شرح وظایف کارشناسان ستادی واحد بهداشت حرفه ای:
 
1)بازدیدوبازرسی ازکارگاههاوکارخانجات درچهاربخش (صنعت-خدمات- کشاورزی –معدن)درصبح وبعدازظهر.
2)شناسایی،ارزشیابی وحذف وکنترل عوامل زیان آورمحیط کار جهت ارتقاءسطح سلامت شاغلین.
3)پیگیری ونظارت برروند انجام معاینات کارگران جهت پیشگیری ازبیماریهای ناشی ازکار.
4)پایش مراکزشهری وروستایی (رده های میانی) وخانه های بهداشت وبهورزان .
5)نظارت برکارمراکزبهداشت کار وخانه های بهداشت کارگری درکارخانجات.
6)نظارت برتامین آب آشامیدنی سالم وبهداشتی باانجام نمونه برداری مستمر میکروبی باهمکاری آزمایشگاه آب .
7)پیگیری ونظارت برجذب دانش آموختگان رشته بهداشت حرفه ای درکارخانجات.
8)برنامه ریزی واجرای برنامه های آموزشی جهت کارفرمایان ،مدیران ،مسئولین بهداشت حرفه ای کارخانجات پزشکان دوره دیده طب کار ،کاردان وکارشناسان بهداشت محیط وحرفه ای وشاغلین .
9)اندازه گیری صدا ،روشنایی ،گازوبخارات موادشیمیایی وارزیابی پوسچراندامهای فوقانی ومقایسه بااستانداردهای کشوری واقدام درجهت اصلاح شرایط محیط کاربه روش فنی ومهندسی.
10)هماهنگی وهمکاری برون بخشی باسازمان مدیریت وبرنامه ریزی درخصوص تکمیل جداول مربوط به طرح تدوین نمایه ایمنی شیمیایی شهرستان.
11)صدورمجوزهای بهداشتی به کارخانجات.
12)نظارت براصلاح شرایط محیط کار کارخانه هایی که مشاغل سخت وزیان درآنها درکمیته کارهای سخت وزیان آوراستان به تصویب رسیده است .
13)نظارت وپیگیری درخصوص تدوین برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ونصب آن درایستگاههای کارکارگران.
14)نظارت وپیگیری درخصوص تشکیل کمیته های حفاظت فنی وموارد مطروحه درجلسات مذکور.
15)معرفی کارفرمایان کارگاههای متخلف ازقانون کار به شعبه ویژه حل اختلاف دانشگاه.
16)تهیه وتدوین گزارش کارشناسی بعد ازبازدید ازصنایع واعلام نواقص بهداشت محیط کار به مدیران کارخانجات جهت اصلاح شرایط نامناسب کارباموعد مقرر.
17)جمع بندی آمارها ی ماهیانه –شش ماهه وسالیانه ومحاسبه شاخص ها وارسال آنها به معاونت بهداشتی دانشگاه.
18)شرکت درکارگاهها وهمایشهای برگزار شده ودوره های بازآموزی درمرکزبهداشت استان 

شماره  تماس:

 08635452080-3تلفن گوبیا

داخلی:

2-3

کلید واژه ها: بهداشت بهداشت حرفه کار حرفه نظارت جهت محیط

آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۴۰۱