بهداشت روان

تعداد بازدید:۱۶۹۶


نام و نام خانوادگی: اعظم اردلانی
سمت: کارشناس بهداشت روان
اهداف بهداشت روان تامین سلامت روان است که از طریق ایجادمحیط سالم به منظور برقراری روابط صحیح انسانی و پیشگیری از ابتلاء به بیماری هایروانی ( پیشگیری اولیه) تشخیص زودرس و درمان به موقع و مناسب بیماری های روانی(پیشگیری ثانویه ) و پیشگیری از عوارض ناشی از برگشت بیماری های روانی و توان بخشی(پیشگیری ثالث ) به نتیجه مطلوب می رسد .
این شعار که " پیشگیری مقدم بر درمان است "سرلوحه فعالیتهای کلیه واحدهای بهداشتی می باشد و در این راستا عمدتاً بر پیشگیری اولیه تأکید میشود . از جمله مهم ترین فعالیت ها در این خصوص ارائه آموزش در زمینه های مختلف اموربهداشتی است .
هدف از آموزش بهداشت روانی ارشاد، راهنمایی و آشنا ساختنمردم به اصول و روابط صحیح انسانی و بر حذر داشتن آن ها از مخاطراتی است که سلامتروان را تهدید می کند .علاوه بر این آموزش بهداشت روان یکی از اهداف اساسی برنامهادغام بهداشتی روانی در مراقبت های بهداشتی اولیه در تغییر واصلاح نگرش مردم نسبتبه مسائل بهداشت روانی و بیماری های روانی و عصبی می باشد
واحد بهداشت روان به عنوان زیر مجموعه غیرواگیر واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت شهرستان کمیجان در اینراستا تحت عناوین ذیل ارائه خدمت می نماید
- برنامه آموزشی مهارتهای زندگی.
-   برنامه آموزشی مهارتهای فرزند پروری.
    -برنامه آموزشی حمایتهای روانی، اجتماعی در حوادث وبلایای طبیعی.
-  برنامه آموزشی پیشگیری از خودکشی.
  -برنامه آموزشی پیشگیری از کودک آزاری.
-     تهیه وتنظیم برنامه های آموزشی بمنظورآشنایی مردم به اصول بهداشت روانی بااستفاده ازوسایل ارتباط جمعی
-   بررسی و تحقیق در مورد بیماریهای روانی و تعیین نوع و حجم بیماریهای روانی
     - تهیه و تنظیم استانداردهای لازم جهت بهداشت روان و نظارت بر اجرای آن
      -شرکت در جلسات و کمسیونهای مربوط و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی
     - شرکت در گروه بهداشت روانی به منظور مصاحبه و شناخت بیماری و انجام روشهای پیشگیری در این زمینه

شماره تماس:

 08635452080-3تلفن گویا

داخلی:

2-6

کلید واژه ها: پیشگیری روانی بهداشت روانی بیماری روانی بهداشت بهداشت روان آموزشی برنامه آموزشی روان برنامه

آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۴۰۱