ایین نامه دوره دکتری عمومی پزشکی ۹۶

این آیین نامه از ابتدای سال تحصیلی97-1396 برای ان دسته از دانشجویانی که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه می شوند لازم الاجرا است.

دانلود فایل

تاریخ تصویب : (تنظیم نشده)