ایین نامه دوره دکتری عمومی پزشکی ۸۹

این آیین نامه از ابتدای سال تحصیلی 90-1389 برای ان دسته از دانشجویانی که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه می شوند لازم الاجرا است.

دانلود فایل

تاریخ تصویب : (تنظیم نشده)