در خصوص تغییرشرط گذراندن تمام دوس عمومی قبل از آزمون علوم پایه پزشکی به ۸ واحد درس عمومی

دانلود فایل

تاریخ تصویب : (تنظیم نشده)