وظایف شورای تحصیلات تکمیلی


وظایف شورای تحصیلات تکمیلی
 
انجام کلیه وظایف مندرج در آیین نامه های آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری در دانشکده.
نظارتبر نحوه اجرای برنامه های درسی و فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری.
      تدوین و پیشنهاد برنامه های مختلف آموزشی در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری بر اساس برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی.
      تعیین دروس کمبود و جبرانی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری.
      ارزشیابی اساتید، بررسی کیفیت آموزشی ( نظری، عملی) دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشکده و ارائه راهکارهای ارتقاء کیفیت.
      بررسی شرایط و سوابق تحصیلی استادان جهت تدریس و راهنمایی پایان نامه های دانشجویان درمقطع کارشناسی ارشد و دکتری.
      نظارت بر مراحل اجرایی پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری.
      تدوین آیین نامه اجرایی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در چهارچوب برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی.
      تصویب عناوین و طرح پیشنهادی پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری.
      دریافت و نظارت بر گزارش مکتوب هر سه ماه پیشرفت کار پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد.
      مطالعه ابزار جمع آوری داده های مربوط به پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد جهت تعیین اعتبار ابزار
      رسیدگی به مشکلات دانشجو در مرحله نگارش پایان نامه و تدوین راهنمای نگارش پایان نامه 
      تعیین اعضاء هیأت داوران برای شرکت در جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد ودکتری.
      بررسی و پیشنهاد تأسیس رشته و دوره های تکمیلی جدید به دانشگاه.
      برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره های تحصیلات تکمیلی پس از نظرخواهی از گروه های مجری و ارائه آن به دانشگاه.
      بررسی و اظهار نظر درباره مسائل ارجاع شده به شورا. 
      طرح و رسیدگی به مشکلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد ودکتری.
      موافقت با فرصت تحصیلی اضافی/ مرخصیتحصیلی/ مهمان شدن دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در چهارچوب آیین نامه آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی و ارسال آن به دانشگاه جهت طرح در شورای آموزشی.
      هماهنگی جهت برگزاری کارگاههای توانمندسازی دانشجویان ( word، پاورپوئینت، اخلاق در پژوهش و ...)
      بررسی و نیازسنجی درخصوص خرید دستگاههای مشترک گروههای تحصیلات تکمیلی (Scaner، کامپیوتر ، پرینتر ، CDهای آموزشی، وسایل کمک‌آموزشی و غیره)
      تعیین استاد راهنما جهت هدایت تحصیلی دانشجویان
      بازنگری برنامه محتوایی دروس کارشناسی ارشد هر 5-3 سال یکبار توسط گروههای آموزشی
      تعیین نوع زبان خارجی مورد قبول برای ورود به دوره دکتری.
      تعیین استاد راهنمای تحصیلی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در بدو ورود.
      تعیین زمان برگزاری آزمون جامع، هیأت داوران و نظارت بر اجرای آن.

 

کلید واژه ها: شورای تحصیلات تکمیلیشرح وظایفدانشکده پرستاری اراک

آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۴۳۵