مطالب مرتبط با کلید واژه " برنامه هفتگی "


رشته پرستاری

رشته پرستاری

توصیف و سرفصل دروس رشته پرستاری  برنامه هفتگی رشته پرستاری نیمسال دوم 99-98 برنامه زمانبندی رشته پرستاری 26/6/93 بهمن 93 مهر و بهمن 94 و 95 برنامه امتحانات رشته پرستاری نیمسال دوم 99-98 برنامه زمانبندی رشته کارشناسی پرستاری مهر 93 برنامه کلی کارآموزی رشته پرستاری نیمسال دوم 99-98  چارت ارائه ...

رشته اتاق عمل

  توصیف و سرفصل دروس رشته اتاق عمل آرایش ترمی دروس رشته اتاق عمل 98 آرایش ترمی دروس رشته اتاق عمل 96 آرایش ترمی دروس رشته اتاق عمل 97 آرایش ترمی دروس رشته اتاق عمل 94 و 95     برنامه هفتگی و کارآموزی کارشناسی اتاق عمل نیمسال ...

رشته فوریت های پزشکی

  توصیف و سرفصل دروس رشته فوریت های پزشکی برنامه هفتگی فوریت های پزشکی نیمسال دوم 99 - 98 برنامه زمانبندی و آرایش ترمی رشته فوریت های پزشکی برنامه امتحانات فوریت های پزشکی نیمسال دوم 99 - 98   برنامه کارآموزی فوریت های پزشکی نیمسال اول 99 - 98   Please ...