اخباراصلی - آرشیو

اولین جلسه مجازی شورای اموزشی دانشکده دندانپزشکی

اولین جلسه مجازی شورای اموزشی دانشکده دندانپزشکی

اولین جلسه مجازی شورای اموزشی دانشکده دندانپزشکی جهت تصمیم گیری در خصوص نحوه فعالیت گروه های بالینی دانشکده در مدت زمان باقی مانده از نیمسال تحصیلی جاری با شرکت کلیه مدیران محترم گروه های بالینی و کارشناسان اداره اموزش دانشکده برگزار شد. و با جمع بندی نظرات، تصمیمات و پیشنهادات تخصصی دانشکده جهت ارائه به شورای اموزشی دانشگاه ارسال گردید.

ادامه مطلب