مسئول دفتر پرستاری

تعداد بازدید:۱۴۷۶

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم نرگس خدایی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت

تلفن تماس: 33691377-086

شرح وظایف:

نظارت بر امور پرستاران و مدارک پزشکی وفعالیت کادر درمانی دانشکده
نظارت بر کلیه امور درمان بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی وکلینیک های وابسته
ایجاد نظم در روند پذیرش ، درمان بیماران مراجعه کننده
تعریف و برقراری استانداردهای درمانی به نحوی که منطبق با اصول علمی وشرایط آکادمیک و همچنین رعایت موازین اخلاقی و تکریم ارباب رجوع باشد .
ایجاد وتعریف مسیرهای مشخص درمانی بطوری که درمان بیماران درحداقل زمان ممکن انجام شود.
نظارت برتهیه ، توزیع ومصرف مناسب مواد و تجهیزات درمانی مورد نیاز
شرکت فعال درکمیته خرید به منظور نظارت فنی بروند تهیه مواد
رسیدگی به شکایات واصله درامور درمان
نیازسنجی به منظور افزایش امکانات درمانی و سایر فعالیتها

 

 

 

کلید واژه ها: دفتر پرستاری نرگس خدایی دانشکده دندانپزشکی

آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۴۰۰