دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

به تعویق افتادن آزمون کارشناسی ارشد
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۸:۲۳

به تعویق افتادن آزمون کارشناسی ارشد