دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

جشنواره شهید رجایی
۱۰ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۰:۲۰

جشنواره شهید رجایی

راه اندازی بانک اطلاعاتی
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۰:۲۰

راه اندازی بانک اطلاعاتی

کووید ۱۹ در پایگاه اطلاعاتی
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۰:۱۷

کووید ۱۹ در پایگاه اطلاعاتی

ناشر الزویر، مرکز اطلاعات علمی
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۰:۰۲

ناشر الزویر، مرکز اطلاعات علمی

تقویم آزمونهای علوم پزشکی
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۹:۲۰

تقویم آزمونهای علوم پزشکی

پویش دانشجویی
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۷:۵۳

پویش دانشجویی