معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی

تعداد بازدید:۹۶۹۹
  

نام و نام خانوادگی: دکتر یاسمین شیخ حسنی

رشته تحصیلی: متخصص دندانپزشکی کودکان

پست الکترونیک: yasmin.sh@arakmu.ac.ir

تلفن مستقیم: ............................

شماره تماس داخلی:  ........................................

آدرس: اراک بلوار قدس کوی گلستان ساختمان الغدیر دانشکده دندانپزشکی

سوابق اجرایی

هیات علمی بخش دندانپزشکی کودکان از سال 1400 تا کنون

 مدیر مرکز توسعه دانشکده دندانپزشکی از سال 1401 تا کنون

شرح وظایف

 معاونت دانشکده به عنوان متولی اصلی امور آموزش دانشکده مسئولیت ها و وظایف زیر را به  عهده دارد:
برنامه ریزی:

 • برنامه ریزی برای اجرای موثر برنامه های آموزشی مصوب

 • برنامه ریزی برای فراهم شدن شرایط توسعه آموزش

 • برنامه‌ریزی برای گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشکده با هماهنگی معاونت آموزشی دانشگاه

 • برنامه ریزی برای ارتقاء فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی و جذب اعضای هیئت علمی جدید   متناسب با  نیازهای آموزشی

​​​​

نیازهای آموزشی:

 • برنامه ریزی برای بازنگری برنامه های آموزشی و ارائه پیشنهاد به مراجع بالاتر

 • برنامه ریزی برای تشویق و حمایت از دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان

 • برنامه ریزی برای جلب مشارکت اعضای هیئت علمی و گروههای آموزشی در فرآیندهای مدیریتی، عملیاتی و ارزشیابی

هماهنگی:

 • هماهنگی با ریاست و مدیریت دانشکده در جهت اهداف و سیاست های آموزشی و پژوهشی دانشکده

 • هماهنگی باسایر واحدها در جهت نیل به اهداف سازمانی

 • هماهنگی با فعالیت های گروههای آموزشی در راستای اهداف کلان دانشکده و دانشگاه

 • هماهنگی فعالیت های اداری و واحدهای تابعه در راستای اهداف کلان دانشکده و دانشگاه

 • برقراری ارتباط با معاونت آموزشی دانشگاه به منظور اطلاع از سیاست های آموزشی و ارائه پیشنهادات و درخواست ها

 نظارت:

 • نظارت بر فعالیت های گروه های آموزشی

 • نظارت بر  حسن اجرای فعالیت های اداره آموزش، امور آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده، دفتر توسعه آموزش

 • نظارت بر حسن اجرای مقررات، آیین نامه ها و قوانین آموزشی

اجرایی:

 • اجرای سیاست ها، خط مشی ها ی معاونت آموزشی دانشگاه

 • مشارکت در برگزاری شورای تحصیلات تکنیلی دانشکده

 • ارائه پیشنهاد، نظر و صدور دستور به منظور ارتقاء فعالیت های آموزشی و اجرای سیاست ها و خط مشی های آموزشی  در راستای مسئولیت های محوله

 • ارجاع نامه های اداری واصله به ادارات و واحدهای مربوطه، دریافت پیشنهادات اعضای هیئت علمی، گروه های آموزشی، واحدهای   تابعه، دانشجویان و کارکنان و بررسی و دستور به اقدامات لازم، شرکت در جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی و هیئت رئیسه دانشکده

 • همکاری در برنامه ریزی و برگزاری کنفرانس های علمی، کارگاه های آموزشی، دوره های بازآموزی

ارزشیابی:

 • ارزش یابی فعالیت های آموزشی دانشکده از جمله ارزشیابی تدریس اساتید

 • ارزشیابی درونی گروه های آموزشی واحدهای آموزشی تابعه

 • ارزش یابی کارکنان آموزشی

 • ارزش یابی فرآیندهای آموزشی

کلید واژه ها: دانشکده دندانپزشکی معاون آموزشی دکتر یاسمین شیخ حسنی دندانپزشکی کودکان

آخرین ویرایش۱۸ مهر ۱۴۰۲