مدیر امور عمومی

تعداد بازدید:۱۷۲۰

نام ونام خانوادگی : جناب آقای حسین احمدی

سمت : مدیر امور عمومی دانشکده دندانپزشکی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد روانشناسی

 

شرح  وظایف:
1 -برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت و خدمات اداری و پشتیبانی
2 -سازماندهی تعیین شرح وظایف، تقسیم کار، تعیین حدود تفویض اختیار واحدها
3 -پیش بینی نیازهای دانشکده
4 -رسیدگی به امور قرار دادها
5 -نظارت، ارزشیابی، پیگیری حسن انجام کار واحدهای ذیربط
6 -انجام کلیه امور روابط عمومی و هماهنگی برنامه هاای اماور دانشجویی
 7 -تکریم ارباب رجوع وهمکاران

 

کلید واژه ها: امور عمومی ساختمان ایثار آقای حسین احمدی

آخرین ویرایش۱۵ مرداد ۱۴۰۱