مدیر امور عمومی

تعداد بازدید:۱۴۶۷

نام ونام خانوادگی : جناب آقای مهندس میثم نجمی 

سمت : مدیر امور عمومی دانشکده دندانپزشکی

 

شرح  وظایف:
1 -برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت و خدمات اداری و پشتیبانی
2 -سازماندهی تعیین شرح وظایف، تقسیم کار، تعیین حدود تفویض اختیار واحدها
3 -پیش بینی نیازهای دانشکده
4 -رسیدگی به امور قرار دادها
5 -نظارت، ارزشیابی، پیگیری حسن انجام کار واحدهای ذیربط
6 -انجام کلیه امور روابط عمومی و هماهنگی برنامه هاای اماور دانشجویی
 7 -تکریم ارباب رجوع وهمکاران

 

کلید واژه ها: امور عمومی ساختمان ایثار میثم نجمی

آخرین ویرایش۲۶ تیر ۱۴۰۰