آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
شیوه نامه تخصیص امتیاز به واجدین شرایط ورود بدون آزمون از مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد نا پیوسته رشته های علوم پزشکی در دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی کشورآیین نامه های دانشجویان
آیین نامه تسهیلات آموزش ،پ‍‍ژوهشی و رفاهی ویژه استعداد های درخشانآیین نامه های دانشجویان
آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکیآیین نامه های دانشجویان
آئین نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونهآیین نامه های دانشجویان
آیین نامه دانشجویان نمونهآیین نامه های دانشجویان
دستورالعمل ترفیع ساالنه و تعیین رکود علمی اعضای هیات علمیآیین نامه اعضای هیات علمی
نحوه امتیازدهی فعالیت آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمیآیین نامه اعضای هیات علمی
آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمیآیین نامه اعضای هیات علمی
آئین نامه اداری استخدامی اعضاء هیات علمیآیین نامه اعضای هیات علمی
آئین نامه اجرایی ارتقای اعضای هیات علمیآیین نامه اعضای هیات علمی
آئین نامه ارزیابی فعالیتهای نوآوری(دانش پژوهی)آیین نامه اعضای هیات علمی
آئین نامه تسهیلات فرزندان اعضاء هیات علمیآیین نامه اعضای هیات علمی
آئین نامه اجرایی استفاده از دوره فرصت مطالعاتیآیین نامه اعضای هیات علمی
نحوه امتیاز دهی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمیآیین نامه اعضای هیات علمی
آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی برای ورودی های ۹۷ وبعد از آنآیین نامه های آموزشی
آیین نامه استاد مشاورآیین نامه های آموزشی
آیین نامه انظباطیآیین نامه های انظباطی
آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی برای ورودی های ۹۶ وقبل از آنآیین نامه های آموزشی