بهداشت روان

تعداد بازدید:۱۹۷۴

      شرح وظایف:

     تدوین برنامه سالیانه سلامت روان با توجه به اولویتها و دستورالعملها
     شناسایی مشکلات سلامت روان منطقه
     تهیه و تدوین برنامه های آموزشی سلامت روان برای عموم مردم و مشارکت در اجرای آن
     تهیه و تدوین برنامه های آموزشی سلامت روان جهت رده های مختلف بهداشتی درمانی
     تهیه و تدوین برنامه های آموزشی سلامت روان برای گروه های خاص اجتماعی ( نظیر معتادان ، نوجوانان ، جوانان و ... ) و مشارکت در اجرای آن
     طراحی و تدوین مفاد و رسانه های آموزشی نظیر پوستر ، مقاله ، ترجمه متون علمی و آموزشی در زمینه بهداشت روان
     شرکت در کارگاه و سمینارهای آموزشی
     مشارکت در تدوین و اجرای طرح های پژوهشی مناسب با نیاز جامعه
    پایش و ارزشیابی مداوم برنامه های اجرایی و ارائه پیشنهادات و توصیه های لازم جهت رفع نارسایی ها و بهبود عملکرد
     پایش منظم برنامه های سلامت روان اجرا شده در سطح شبکه و ارائه پسخوراند لازم
     هماهنگی و جلب مشارکت درون بخشی در جهت پیشبرد برنامه های سلامت روان
     جمع بندی و ارسال آماربه واحد ستادی مرکزبهداشت استان

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۳۹۷