آمار

تعداد بازدید:۲۰۹۸


شرح وظایف: 
- پایش مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی ودادن آموزش های لازم در خصوص نحوه تکمیل فرم
- تجزیه تحلیل داده ها ورسم نمودار عملکرد به صورت ماهیانه
- کنترل دقت و صحت اطلاعات جمع اوری شده ورفع نواقص موجود
- جمع بندی وارسال به موقع آمارهای واکسیناسیون ، تنظیم خانواده،مراجعین سرپایی،..... به واحدآمار استان
- شرکت در کارگاه ها ی برگزار شده ودوره های باز اموزی در مرکز بهداشت استان و دانشگاه
- جمع بندی وارسال آمارآزمایشگاه ها به آزمایشگاه استان
- واردکردن داده های جمع آوری شده به صورت ماهیانه در نرم افزار فرابر و تهیه گزارش از داده ها
- تخمین و تهیه فرم های آمار ی مورد نیاز مراکز تابعه 
- همکاری در تهیه سالنامه آماری دانشگاه
- مسئول ثبت مرگ و میر ودادن گزارش به صورت سالیانه  به استان
- همکاری با سایر ادارات مانند ثبت احوال،...
- و انجام سایر امورمحوله با توجه به دستور مافوق

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۳۹۷