آموزش بهداشت

تعداد بازدید:۲۳۲۶

    واحد آموزش بهداشت شهرستان تفرش با هدف ارتقای آموزش سلامت به عنوان فرآیند قادرسازی مردم برای افزایش کنترل بر سلامت و بهبود سلامت خود و جامعه و همچنین توسعه سیستم های آموزش برای سلامت ، بر آن است تا ضمن هماهنگی با واحدهای درون بخش سلامت، با راهبری مداخلات آموزش سلامت همگانی مبتنی بر برنامه های نظام سلامت ، سازماندهی کلیه فعالیتهای آموزشی ،اطلاع رسانی برنامه های سلامت از طریق ارتباط مستمر و تعامل سازنده با اصحاب رسانه و همچنین سازماندهی ارتباطات برون بخشی ، نسبت به ارتقای سطح آگاهی ، اصلاح نگرش و توسعه رفتارهای سالم درجامعه بکوشد.
شرح وظایف:
- اجرا و ارزشیابی آموزش های مبتنی بر شواهد
- ترویج رویکردهای نوین و مناسب در زمینه های آموزش و ارتقای سلامت
- توسعه فرهنگ سلامت در جامعه
- ارتقای سواد بهداشتی مردم
- ترویج مسئولیت پذیری برای سلامت در مردم و سایر بخش های توسعه
- جلب مشارکت مردمی برای سلامت
- برنامه ریزی جهت درگیر نمودن فعال و آگاهانه بخش های توسعه
- مشارکت درتوسعه سیاست های حامی سلامت
- برنامه ریزی جهت درگیر نمودن فعال و آگاهانه مردم در برنامه ریزی مرتبط با سلامت
- ارتقای سطح کمی تجهیزات آموزشی  درمراکزبهداشتی درمانی تابعه
- توانمندسازی منابع انسانی
- انتقال و تبادل اطلاعات در زمینه شرایط زیربنایی اجتماعی و محیطی
- نیازسنجی در کلیه سطوح یادگیری به عنوان ستون اولیه طرح ها و برنامه های آموزشی
- پایش و ارزشیابی برنامه ها و طرح ها با دیدگاه کیفی نگر
 


 

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۳۹۷